• 25 ก.ค. 2567 19:52
ชาวปกาเกอะญอบ้านขวัญคีรี ยื่นป่าไม้ลำปาง รื้อถอนโครงการปลูกป่าทับที่ชุมชน

ชาวปกาเกอะญอบ้านขวัญคีรี ยื่นป่าไม้ลำปาง รื้อถอนโครงการปลูกป่าทับที่ชุมชน

ชาวปกาเกอะญอบ้านขวัญคีรี ยื่นป่าไม้ลำปาง รื้อถอนโครงการปลูกป่าทับที่ชุมชน

ชาวปกาเกอะญอบ้านขวัญคีรี อ.งาว จ.ลำปาง ยื่นป่าไม้ลำปาง รื้อถอนโครงการปลูกป่าทับที่ชุมชน หวั่นกระทบวิถีชาติพันธุ์ ด้านรองผู้ว่าฯ-สบอ.13 ลำปาง รับส่งเรื่องถึงหน่วยงานต่อไป

6 มิ.ย. 2566 เวลา 14.00 น. ชาวบ้านขวัญคีรีนอก หมู่ที่ 11 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง พร้อมสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เครือข่ายชาติพันธุ์ลำปาง ประมาณ 40 คน เข้ายื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ณ ศาลากลาง จ.ลำปาง ปฏิเสธโครงการปลูกป่าทั้งหมดในพื้นที่ โดยมีรองผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง และผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (ลำปาง) เป็นผู้รับหนังสือแทน


หนังสือดังกล่าวระบุว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2566 ได้มีผู้รับเหมาจากหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง ที่ 3 (ลำปาง) เข้าไปแผ้วถางพื้นที่ในป่าชุมชนของบ้านขวัญคีรีนอก และปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่การจัดการทรัพยากรของชุมชน โดยไม่แจ้งให้ชุมชนทราบหรือทำประชาคมร่วมกับชุมชนแต่อย่างใด ชุมชนจึงประสานไปยังหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง ที่ 3 (ลำปาง) เพื่อให้ดำเนินการรื้อถอนหลักแนวเขตและกล้าไม้ออกจากพื้นที่ป่าชุมชนบ้านขวัญคีรีนอก ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2566 ได้มีเจ้าหน้าที่หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนฯ เข้าไปดำเนินการปลูกป่าทับพื้นที่ป่าชุมชนอีกครั้ง
จนเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2566 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง ที่ 3 (ลำปาง) ได้เข้ามาชี้แจงต่อชาวบ้านในพื้นที่ โดยอ้างว่าที่ผ่านมามีการทำประชาคมระดับตำบลซึ่งมีมติรับดำเนินการโครงการปลูกป่าดังกล่าวในพื้นที่ อย่างไรก็ตามชุมชนบ้านขวัญคิรีนอกยืนยันว่าได้ปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวมาโดยตลอด และไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำประชาคมระดับตำบลดังที่เจ้าหน้าที่ฯ กล่าวอ้างแต่อย่างใด ทำให้ชุมชนบ้านขวัญคีรีนอกเรียกร้องให้เพิกถอนโครงการฯ ดังกล่าวออกจากพื้นที่ชุมชน ซึ่งทำให้เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2566 ได้มีการดำเนินการรื้อถอนหลักแนวเขตและกล้าไม้ออกจากพื้นที่บ้านขวัญคีรีนอกทั้งหมดแล้ว โดยเจ้าหน้าที่หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าฯ รับรู้
อย่างไรก็ตาม ชุมชนบ้านขวัญคีรีนอก ในนามสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ได้ปฏิเสธโครงการที่เกี่ยวกับการปลูกป่าทุกโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าจากมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 พ.ย. 2561 เรื่อง พื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท), การปลูกป่าตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) หรือการปลูกป่าเพื่อค้าคาร์บอนเครดิตตามนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
“ชุมชนบ้านขวัญคีรีนอก ขอปฏิเสธการดำเนินการโครงการปลูกป่าในพื้นที่ทำกินและป่าชุมชนทั้งหมด และขอให้มีหลักประกันว่าโครงการฯ ดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว โดยให้สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง ที่ 3 (ลำปาง) จัดทำหนังสือยุติการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวมายังชุมชนบ้านขวัญคิรี” หนังสือระบุ
หลังจากนั้น ได้มีตัวแทนจากชุมชนบ้านห้วยตาด หมู่ที่ 4 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เข้ายื่นหนังสือด้วยเช่นกัน โดยยื่นถึงแม่ทัพภาค 3 และ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เรียกร้องให้คืนสิทธิในที่ดินทำกินให้ชุมชน หลังถูกทหารจากกองร้อยพิเศษที่ 3 (ค่ายประตูผา) ยึดที่ดินทำกิน 59 แปลง เมื่อช่วงต้นเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (ลำปาง) ได้เป็นผู้แทนรับหนังสือ และรับปากจะนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวส่งถึงหน่วยงานที่ระบุต่อไป