• 25 ก.ค. 2567 20:41
น้ำพางโมเดล

น้ำพางโมเดล

น้ำพางโมเดล

ก้าวสู่ปีที่ 5 จากภูเขาหัวโล้น นโยบายทวงคืนผืนป่า สู่การร่วมมือสร้างพื้นที่รูปธรรมการจัดการทรัพยากร “น้ำพางโมเดล” 

.

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เครือเจริญโภคภัณฑ์ และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสถาปนา “น้ำพางโมเดล” เปลี่ยนภูเขาหัวโล้นเป็นระบบเกษตรเชิงนิเวศ ตามกำหนดการต่อไปนี้

.

 กำหนดการสถาปนา “น้ำพางโมเดล” เปลี่ยนภูเขาหัวโล้นเป็นระบบเกษตรเชิงนิเวศ 

เนื่องในวาระครบรอบ 5 ปี เวทีประชาคมตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ แปลงต้นแบบน้ำพางโมเดลและโรงเรียนน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

---------------------------------------

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 

16.00 – 18.00  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึงที่พัก/รับประทานอาหารเย็น

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 

07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า/ลงทะเบียน

08.00 – 09.00 น. คณะจัดงานฯ ตัวแทนชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่และภาคเอกชนพร้อม ณ จุดแปลงต้นแบบ

09.00 – 09.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 พร้อมคณะเดินทางถึงองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง 

- กล่าวต้อนรับโดย นายชัชชัย  ลิ้มภักดี  นายอำเภอแม่จริม

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้แทนภาคประชาชน

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และชุมชนอย่างยั่งยืน

09.30– 09.40 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะฯ เดินทางไปยังแปลงเกษตรราษฎรที่ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางน้ำพางโมเดล

09.40 - 09.55 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะฯ เยี่ยมชมและร่วมปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูป่า/เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณแปลงเกษตรต้นแบบที่ราษฎรฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางน้ำพางโมเดล

09.55 - 10.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะฯ เดินทางไปยังเรือนเพาะชำชุมชน

10.00 – 10.10 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะฯ เยี่ยมชมเรือนเพาะชำชุมชนที่จัดตั้งโดยประชาชนในพื้นที่

10.10 – 10.15 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะฯ เดินทางไปยังโรงเรียนน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

10.15 – 11.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะฯ เดินทางถึงโรงเรียนน้ำพาง

 เยี่ยมชมนิทรรศการ ตัวแทนนำเสนอข้อมูลน้ำพางโมเดล

 ชมวิดีทัศน์ “5 ปี น้ำพางโมเดล”

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดินอย่างยั่งยืน เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รูปแบบ “น้ำพางโมเดล” ระหว่างผู้นำประชาชนในพื้นที่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม และเครือข่ายภาคประชาชน

11.00 – 11.40 น. หลักธรรมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 โดย พระครูสุจินนันทกิจ วัดโป่งคำ อำเภอสันติสุข

11.40 – 12.00 น.  เมืองน่านกับน้ำพางโมเดล

 โดย คุณชลน่าน  ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน เขต 2

12.00 – 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน / การแสดง

13.00 – 13.20 น. การนำเสนอความก้าวหน้าน้ำพางโมเดล จากวันนั้นถึงวันนี้ 

 โดย คุณพรพรรณ  นันใจ  ประธานน้ำพางโมเดล

13.20 – 15.00 น. วงเสวนา “5 ปี ประชาคมตำบลน้ำพาง จากภูเขาหัวโล้นสู่ระบบเกษตรเชิงนิเวศ” 

  โดย คุณเทียบ  แก้วใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง

 คุณประยงค์  ดอกลำใย ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กกรพัฒนาเอกชน

 คุณกมล  ปุยอรุณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือ 

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

 คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)

 คุณอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร

 พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติ

 ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการโดย  คุณสุริยันต์  ทองหนูเอียด ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

15.00 – 15.20 น. คำประกาศเจตนารมย์ 5 ปี น้ำพางโมเดลกับการสถาปนาการจัดการที่ดินโดยชุมชน โดย นายสวาท  ธรรมรักษา กำนันตำบลน้ำพางและที่ปรึกษาน้ำพางโมเดล

15.20 – 15.30 น.  ผู้ร่วมงานรับมอบกล้าพันธุ์ไม้ ปิดเวที/เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

----------------------------------------